Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

07042024

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
181
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
454007

Khách đang xem

Hiện 60 khách đang xem website

Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện

Tin tức:

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện.

Theo đó, Quyết định quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện gồm có 3 chương, 10 điều. Cụ thể gồm các điều: Mục đích; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy tắc chung về đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp; quy tắc ứng xử với người sử dụng thư viện; quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp; quy tắc ứng xử với báo chí, truyền thông và trên không gian mạng; quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác; trách nhiệm thực hiện; điều khoản thi hành.

Được biết, mục đích của Quy tắc là nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác thư viện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện và toàn xã hội. Bên cạnh đó, Quy tắc cũng nhằm xây dựng và đảm bảo môi trường thư viện an toàn, lành mạnh, thân thiện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm công tác thư viện trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Quy tắc này áp dụng đối với người làm công tác thư viện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện.

Trong đó, Quy tắc chung về đạo đức nghề nghiệp bao gồm các nội dung:

1. Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, uy tín và danh dự người làm công tác thư viện phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

2. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người làm công tác thư viện.

3. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc; có ý thức đấu tranh với hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

4. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

5. Tôn trọng quyền tiếp cận và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng thư viện; Không làm trái nội quy, ảnh hưởng đến uy tín của thư viện;

6. Tôn trọng và tận tình phục vụ người sử dụng thư viện, không phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, màu da, thành phần xã hội, lứa tuổi, trình độ, tín ngưỡng tôn giáo dưới mọi hình thức.

7. Không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

 

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ